ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ - ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ


Το καταστροφικό σχέδιο της«επένδυσης»


ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, επιστηµόνων του περιβάλλοντος και εκπροσώπων των κινηµάτων για την πόλη και το περιβάλλον στην Αττική και ευρύτερα τη χώρα)

Βρισκόµαστε στην τελική φάση του αγώνα κατά της υφαρπαγής της µεγαλύτερης έκτασης δηµόσιας γης στην Αττική που αποτελεί τον µοναδικό σηµαντικού µεγέθους ελεύθερο δηµόσιο χώρο, ο οποίος θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάσχεση της οικιστικής και περιβαλλοντικής υποβάθµισης της Αττικής και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Καλούµε τα κινήµατα και τους ενεργούς πολίτες να τον δώσουµε από κοινού για να αποτρέψουµε τα σχέδια που θα καταστρέψουν ανεπανόρθωτα την ταυτότητα και το
µέλλον της Αττικής.

Ζητάµε τη συνδροµή όλων τόσο για να καλύψουµε το υψηλό κόστος των δικαστικών αγώνων – που υπολογίζεται γύρω στις 17.000€ όσο και για να διαδώσουµε τις θέσεις µας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την οικονοµική ενίσχυση :
Εθνική Τράπεζα
IBAN : GR5901101570000015794587780, Πορτάλιου Ελένη, «για το Ελληνικό»
Eurobank
IBAN : GR7502606300000000103731729, Πορτάλιου Ελένη, «για το Ελληνικό»

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Η Αθήνα που ξέρουµε δεν θα υπάρχει πια αν το σχέδιο του «επενδυτή» υλοποιηθεί. Η Αττική γη, παρόλη την άναρχη και συχνά αυθαίρετη δόµηση και την έλλειψη επαρκών ελεύθερων χώρων στη µικροκλίµακα των διαφόρων περιοχών, διατηρεί στους αρχαιολογικούς χώρους και την ιστορική πόλη, όπως και στο παράκτιο µέτωπο που παραµένει στην µεγαλύτερή του έκταση αδόµητο, µε σηµαντικά µνηµεία της φύσης και του πολιτισµού, ζωντανή την ιστορία από τους αρχαίους µέχρι τους νεώτερους χρόνους. Την ταυτότητα αυτή της Αττικής που διασώθηκε µε τραύµατα, τα οποία µπορούν να επουλωθούν, δεν µπορούµε να παραδώσουµε σε κανένα µνηµόνιο και κανένα «επενδυτή». Αν τα καταστροφικά σχέδια της Lamda Development πραγµατοποιηθούν, το παράκτιο µέτωπο θα µετατραπεί σε Ντουµπάϊ, εµπλουτισµένο µε καζίνα Λας Βέγκας. Οι «νέοι Παρθενώνες» θα αναπτυχθούν σε 6.200 στρ. πάνω στη θάλασσα και τα µνηµεία, πάνω στη βλάστηση και την ήπια τοπιογραφία, καταστρέφοντας µε τους τεράστιους όγκους τους ανεπανόρθωτα το πνεύµα του τόπου και µια από τις σηµαντικότερες πόλεις του παγκόσµιου πολιτισµού. Επίσης στο κορεσµένο οικολογικά Λεκανοπέδιο όπου η Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή είναι απαγορευτική σε νέα δόµηση και στην καρδιά των παράκτιων και γειτονικών δήµων, όπου υπάρχει ήδη τεράστια φούσκα ακινήτων, η φερόµενη ως επένδυση αποτελεί µια καταστροφική οικολογικά βόµβα µε τεράστιες επιπτώσεις για την οικονοµία της περιοχής, ευρύτερα του Λεκανοπεδίου.

Η νέα ιδιωτική πόλη θα προσελκύσει για ορισµένες, προσιτές οικονοµικά λειτουργίες, καταναλωτές από τους κατοίκους των πέριξ δήµων και όλο το Λεκανοπέδιο, πλήττοντας τις ήδη συρρικνωµένες οικονοµικές δραστηριότητες της Αττικής. Τα νέα κτίρια γραφείων, τα malls και λοιπά καταστήµατα στον άξονα της Βουλιαγµένης και το πλήθος των κατοικιών του σχεδίου θα οδηγήσουν σε οριστικό µαρασµό τη σηµερινή αγορά ακινήτων και σε πτώχευση τις σχετικές επιχειρήσεις. Οι νέες κακοπληρωµένες και ανασφάλιστες θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν στα ερείπια των µικρών και µεσαίων οικοδοµικών, εµπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων, της µισθωτής εργασίας, της αυτοαπασχόλησης και των συµπληρωµατικών εισοδηµάτων από ενοικίαση. Ένα τεράστιο εργοτάξιο θα λειτουργεί για δεκαετίες, δηµιουργώντας µόνιµη επιβάρυνση τόσο στις λειτουργίες της πόλης και της ζωής των κατοίκων όσο και στον τοµέα του τουρισµού.


Οι κ.κ. βουλευτές/τριες επικύρωσαν το καλοκαίρι του 2016 (νόµος 4422/2016) το Επιχειρηµατικό Σχέδιο χωρίς να γνωρίζουν το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), δηλαδή το σχέδιο που θέλει να υλοποιήσει ο «επενδυτής», το οποίο βρίσκεται σε απόκλιση µε το Σχέδιο Γενικής
∆ιάταξης που συνόδευε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε. Άλλωστε, µέχρι τον Αύγουστο 2017, όταν και έγινε µέσα σε ελάχιστο χρόνο, απλώς και µόνο για τους τύπους, η επιβαλλόµενη διαδικασία της διαβούλευσης, το ΣΟΑ δεν είχε δηµοσιοποιηθεί.

Η προσχηµατική, κλειστή διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε στην καρδιά των θερινών
διακοπών 2017 και σε διάρκεια 20 ηµερών για τους πολίτες, που έπρεπε να διαβάσουν χιλιάδες σελίδες κειµένων. Η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό ανταποκρίθηκε µε κείµενο 99 σελίδων, λόγω της µακρόχρονης ενασχόλησής της µε το θέµα, απορρίπτοντας το ΣΟΑ (Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης) και τη ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) συνολικά. Από τις διαδικασίες διαβούλευσης αλλά και από το περιεχόµενο του κειµένου ανακύπτουν σοβαρές παραβιάσεις της νοµιµότητας. ∆εν τηρούνται καν τα εξαιρετικά ευνοϊκά θεσµικά δεδοµένα που παραχωρήθηκαν, ελέω κείµενης νοµοθεσίας, στον «επενδυτή», ο οποίος υφαρπάζει το τελευταίο µεγάλο απόθεµα δηµόσιας γης που θα µπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά ως χώρος ανάδειξης της φύσης και του πολιτισµού της Αττικής από την αρχαιότητα µέχρι τη νεώτερη εποχή.


ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΦΑΡΑΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σηµείο 1. Ο νόµος για το Ελληνικό, θεσπίζοντας ως οικιστική περιοχή το πρώην αεροδρόµιο και το παραλιακό µέτωπο και µάλιστα µε διαδικασία που προσοµοιάζει της ιδιωτικής πολεοδόµησης, είναι αντίθετος στις αρχές του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, όπως ίσχυε κατά την ψήφιση του νόµου και όπως ισχύει σήµερα. Επιπλέον, αναιρείται το Προεδρικό ∆ιάταγµα 254/∆/2004 Ζωνών Προστασίας των Ακτών, του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Ελληνικού και του ισχύοντος καθεστώτος.

Σηµείο 2. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας, η πόλη επεκτείνεται εις βάρος του παράκτιου µετώπου και µάλιστα σε µήκος 2 χιλιοµέτρων και έκταση όσο ένας Καλλικρατικός ∆ήµος, πωλείται και πολεοδοµείται από τον ιδιώτη για να δηµιουργηθεί µία ιδιωτική, εσωστρεφής πόλη 35.000 κατοίκων και 3.600.000 τµ. δόµησης.

Σηµείο 3. Η δηµιουργία αυτής της νέας πόλης δεν ανταποκρίνεται σε καµία πολεοδοµική ανάγκη της Αττικής, η οποία διαθέτει πλεόνασµα κατοικιών, εµπορικών και επαγγελµατικών χώρων. Οι επιπτώσεις στην αγορά αδιάθετων ακινήτων (φούσκα), στις τοπικές και ευρύτερες εµπορικές αγορές, στους τοµείς διαµονής, εστίασης, αναψυχής θα είναι τραγικές. Οι κακοπληρωµένες, ανασφάλιστες και περιορισµένης διάρκειας θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν στα ερείπια µικρών/µεσαίων επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης και της σηµερινής µισθωτής εργασίας.

Σηµείο 4. Στο µεγαλύτερο µέρος των προβλεπόµενων οικοδοµικών τετραγώνων πλην της παραλιακής ζώνης, ορίζεται συντελεστής δόµησης 2,2 όταν θα έπρεπε να είναι 0,8. Προβλέπονται 6 ουρανοξύστες ύψους 200µ και κτίρια 16.5, 50, 70 µέτρων ύψους, που δηµιουργούν ένα συνεχές τεράστιο φράγµα το οποίο περιβάλλει το λεγόµενο «πάρκο» και απλώνεται σε µήκος 2,5 χλµ, παράλληλα µε την παραλιακή λεωφόρο.

Σηµείο 5. Η γη που προκύπτει από την υποχρεωτική συµµετοχή των ιδιοκτητών, όταν µια περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο και εν τέλει το Πάρκο, οι κοινόχρηστοι και οι κοινωφελείς χώροι δεν
µεταγράφονται στους οικείους ∆ήµους. Ανήκουν στον «επενδυτή» !

Σηµείο 6. Στην παραλιακή ζώνη η έλλειψη των κατάλληλων διαµορφώσεων και κυρίως της νοµικής κατοχύρωσης της ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό και παραλία, επιτρέπουν τον αποκλεισµό πέραν του µισού του συνολικού παράκτιου µετώπου. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αναφορά σε ελεύθερη παραλία 1 χλµ, που θα δηµιουργηθεί µε νέα λιµενικά έργα, ενώ καµία αναφορά δεν γίνεται για τα άλλα 2,5 χλµ της ακτογραµµής (όπου προβλέπονται ζώνες ξενοδοχείων, ιδιωτικές µαρίνες και συνοικία µονοκατοικιών) και των παραλιών, οι οποίες σήµερα υπάρχουν στο βόρειο τµήµα του χώρου.

Σηµείο 7. «Πάρκο» δεν υφίσταται καθώς, αν αφαιρέσουµε τα κτίρια που περιλαµβάνει, ο ελεύθερος χώρος αποµειώνεται σε 650 στρ., τα οποία συγκεντρώνονται στον αεροδιάδροµο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρόκειται να αναπτυχθεί υψηλή βλάστηση.

Σηµείο 8. Το ίδιο το ΣΟΑ οµολογεί ότι η επένδυση θα επιδεινώσει σοβαρά την κλιµατική αλλαγή στην Αττική.

Σηµείο 9. Η κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των προτεινόµενων από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ περιοχών αµφισβητήθηκε εκ βάθρων από τον επενδυτή, το ΤΑΙΠΕ∆, την Ελληνικό ΑΕ, σύσσωµη την αντιπολίτευση και το περιβάλλον Μαξίµου, το οποίο εκπροσωπεί ο υπουργός Επικρατείας Α. Φλαµπουράρης, διαπρύσιος κήρυκας των συµφερόντων του «επενδυτή». Πρόθεση του ΣΟΑ είναι η εξαφάνιση των αρχαίων µνηµείων που θεωρούνται εµπόδια στην υλοποίηση της νέας πόλης η οποία βάναυσα ανατρέπει το πνεύµα του τόπου της Αττικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη ανασκαφείσες αρχαιότητες δεν αποτυπώνονται, ως θα όφειλε, στο τοπογραφικό της έκτασης, στους χάρτες θεσµικού καθεστώτος άλλα ούτε στο σχέδιο Ζωνών Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης/ΜΠΕΑ. Αυτό οφείλεται σε σκοπιµότητα παράκαµψης της σχετικής υπουργικής απόφασης προστασίας. Πέραν της εφαρµογής του αρχαιολογικού νόµου, θέµα στο οποίο θα επανέλθουµε, µε το Χωρικό Σχέδιο καταργείται η προστατευόµενη τοπιακή ενότητα του Λεκανοπεδίου (άρθρο 22 ΡΣΑ ν.4277/2014). Πρόσθετα το σχέδιο αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση της Φλωρεντίας για την προστασία του τοπίου.

Σηµείο 10. Στο ίδιο πνεύµα των συµφερόντων του επενδυτή, που επιδιώκει να παραλάβει το ακίνητο ως άγραφο χάρτη, εντάσσεται και η περιορισµένη κήρυξη νεωτέρων µνηµείων και η προσπάθεια θεσµικής εξαφάνισης των δασικών και συναφών εκτάσεων.


ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΕΤΩΠΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ


Στο θέµα της προστασίας των αρχαιοτήτων δηµιουργήθηκαν µεγάλες συγκρούσεις : από τη µια, µεταξύ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και όσων αρχαιολόγων υπερασπίζονται τον νόµο και λειτουργούν σύµφωνα µε την επιστηµονική /ηθική τους συνείδηση και αυτών που συντάχθηκαν µαζί τους και, από την άλλη, του «επενδυτή» και των πολιτικών συνηγόρων του. Η µεγάλη δηµοσιότητα που έλαβε το θέµα έθεσε εκ νέου ενώπιον της κοινωνίας το ερώτηµα ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο και, εν προκειµένω, ποιος χαράσσει την πολιτική του ΥΠΠΟΑ.

Μετά από τρείς συνεδριάσεις µε θέµα την έγκριση ή µη της κήρυξης ως αρχαιολογικού χώρου περιοχών στο ακίνητο του Ελληνικού, το ΚΑΣ γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της κήρυξης. Τα όρια αφορούν την περιοχή 350 στρ. βόρεια και βορειοανατολικά του οικοπέδου καθώς και έκταση περίπου 1600 στρ. στους δήµους Ελληνικού - Αργυρούπολης και Αλίµου. Σ’ αυτά προστίθενται οι ήδη κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι που υπολογίζονται σε 300 στρ. Το ΚΑΣ ενέκρινε το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) µε συγκεκριµένους όρους, που προστατεύουν όλες τις εντοπισµένες αρχαιότητες : δηλαδή ο Άγιος Κοσµάς να παραµείνει αδόµητη ζώνη, η περιοχή του λατοµείου, (που δεν συµπεριλήφθηκε στην κήρυξη) να γίνει χώρος πρασίνου, το ταφικό µνηµείο σε σχήµα Π να µεταφερθεί στην αρχική του θέση (περιοχή πρώην ανατολικού αεροδιαδρόµου) σε χώρο πρασίνου και, κυρίως, να υπάρχει αρχαιολογική παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών σε όλη την έκταση, στη βάση τροποποιηµένου µνηµονίου συνεργασίας, το οποίο θα περιλαµβάνει τους όρους που έχει θέσει η αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Με την κήρυξη έλαβε τέλος η πρωτοφανής και σκανδαλώδης διάταξη που προέβλεπε αποζηµίωση του επενδυτή σε περίπτωση ανεύρεσης ή και κήρυξης αρχαιοτήτων, κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας και κάθε έννοιας ισονοµίας.

Εξίσου σηµαντικό είναι ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο διαφώνησε µε τα ύψη των κτιρίων τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ όχι µόνο τη µέχρι σήµερα δόµηση στην Αττική, ανατρέποντας τα ισχύοντα ήπια τοπιακά χαρακτηριστικά, αλλά και ανταγωνίζονται το κατεξοχήν σύµβολο της πόλης από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα – την Ακρόπολη, η οποία βρίσκεται σε ύψος 70 µ από την επιφάνεια της θάλασσας. Υπενθυµίζουµε ότι τα κτίρια του επενδυτικού σχεδίου έχουν σε µεγάλη έκταση ύψη 50, 70 µ. και 6 ουρανοξύστες 200 µ. Η Αθήνα έχει µόλις 4 ψηλά κτίρια 65, 68, 80, 103µ.

Στο θέµα των δασικών και άλλων προστατευόµενων εκτάσεων στο ακίνητο του Ελληνικού ασκήθηκαν από την πολιτική ηγεσία, προκειµένου να αρθεί η συνταγµατική προστασία, έντονες πιέσεις που συνοδεύτηκαν από απίστευτες µεθοδεύσεις. Σύµφωνα µε την Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού στο ακίνητο υπάρχουν 586,82 στρ. εκτάσεις προστατευόµενες από το Ν998/1979 και το άρθρο 24 του συντάγµατος. Συγκεκριµένα 423,780 στρ δάσος - δασική έκταση, 131,339 στρ ορεινά χορτολιβαδικά, 21,727 στρ άλση-πάρκα εντός σχεδίου πόλεως και 10,024 στρ άλση ή πάρκα εντός ΓΠΣ. Στο θέµα θα ακολουθήσει µακριά πορεία δικαστικών αγώνων, που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πέραν των νοµικών αιτιάσεων θα ήταν σηµαντικό να περιηγηθούν οι πολίτες της Αττικής στους χώρους υψηλής βλάστησης του Ελληνικού. Για να διαπιστώσουν µε τα µάτια τους την ύπαρξη αιωνόβιων δέντρων και άλλων νεώτερων αρκετών δεκαετιών που καλύπτουν ένα µεγάλο τµήµα του Ελληνικού, στην παραλιακή ζώνη, στην περιοχή του Κολλεγίου, στην πρώην Αµερικανική βάση, στο λόφο Χασάνι κ.λπ. Όλο αυτό το πράσινο καταστρέφει το ΣΟΑ υποσχόµενο πάρκο στους αεροδιαδρόµους. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το Ελληνικό θα µετατραπεί σε κρανίου τόπο για να προχωρήσει η καταστροφική υπερδόµηση.
∆άσος 37 στρ. στην περιοχή του Κολλεγίου (ταυτίζεται µε τα 37 στρ. που χαρακτήρισε ο ∆ασάρχης)


Χωµατόδροµος που οδηγεί στο λόφο Χασάνι


Λόφος Χασάνι (δάση και ορεινές χορτολιβαδικές εκτάσεις )
Λόφος Χασάνι. Κάτω φαίνεται το αµαξοστάσιo της ΕΘΕΛ και πιο κάτω βορειοανατολικά µεγάλο τµήµα της πρώην στρατιωτικής βάσης 129 της αεροπορίας (δάσος)
∆άση εντός του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσµά
Περιοχή πολλών δεκάδων στρεµµάτων δάσους που ανήκουν στη ζώνη παράκτιου πάρκου του ΕΣΟΑΠ Ελληνικού (ανάµεσα στην παραλία Αγίου Αλεξάνδρου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος)


Συνέχεια του προηγούµενου δάσους στην περιοχή της παραλίας του Αγίου Αλεξάνδρου


Παραλία Αγίου Κοσµά .Από το Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας µέχρι την παραλία Αγίου Κοσµά συνεχής ζώνη δάσους περιβάλλει την ακτή


Στο θέµα των νεωτέρων µνηµείων η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό επιµένει στην κήρυξη των µνηµείων που εξαίρεσε κατά πλειοψηφία το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων, αποδεχόµενο την εισήγηση 3 εκπροσώπων του ΤΑΙΠΕ∆, έναντι της εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, της θετικής ψήφου υπέρ αυτής ανώτερων υπηρεσιακών παραγόντων και της συνηγορίας 10 φορέων, µεταξύ αυτών η Αρχιτεκτονική Σχολή Αθήνας, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Αττικής, το TICCHI, το ICOMOS και η Περιφέρεια Αττικής. Αυτές τις µέρες εκτυλίσσεται η διαδικασία προσφυγής της Επιτροπής µας στο ΣτΕ, µε την οποία ζητάµε να κηρυχθούν ως διατηρητέα µνηµεία το σύνολο του Αµερικανικού Κολλεγίου Θηλέων Αθηνών, ο ∆υτικός Αεροσταθµός και ο πρώην Πύργος Ελέγχου.Αµερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Αθηνών
∆υτικός Αεροσταθµός
και πρώην Πύργος Ελέγχου του ΑεροδροµίουΤο σηµερινό Αττικό τοπίο στην περιοχή του Ελληνικού
… και η καταστροφή του


Από το σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης Επενδυτή : ενδεικτική µορφολογική επεξεργασία κτιριακών όγκων στην άµεση περιοχή µελέτηςΑντίστοιχη θέα βάσει των προβλεποµένων µεγεθών από το Σ.Ο.Α. µε προσθήκη εκθεσιακών κτιρίων (µε µπλε) πρόσθετης κάλυψης
47.500 τµ. (3D Επιτροπής Αγώνα)Το επιτρεπόµενο έργο από την βόρειο - ανατολική πλευρά γειτονιά Άνω Ελληνικού (3D Επιτροπής Αγώνα)Το επιτρεπόµενο έργο από την νοτιο-ανατολική πλευρά γειτονιά Άνω Ελληνικού (3D Επιτροπής Αγώνα)


Το επιτρεπόµενο έργο από την θέση του προϊστορικού οικισµού του Αγίου Κοσµά βόρειο – δυτική πλευρά, χαµηλή λήψη (3D Επιτροπής Αγώνα)Το επιτρεπόµενο έργο από νοτιοδυτικά. (3D Επιτροπής Αγώνα)


Το επιτρεπόµενο έργο από την πλατεία της γειτονιάς Κάτω Ελληνικό (3D Επιτροπής Αγώνα)


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ