ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Δήλωση παραίτησης των μελών της ΑΡΑΝ και της ΑΡΑΣ από την ΚΣΕ και το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑΔεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση και διαλέγουμε το δρόμο της πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας με την Λαϊκή Ενότητα και άλλα ριζοσπαστικά αριστερά κομμάτια. Η αυτόνομη κάθοδος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σήμερα είναι πίσω και από τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες των καιρών.

Αγα­πη­τές/οί σ. της ΚΣΕ και του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ

Μέσα στις ρα­γδαί­ες κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις, το εκρη­κτι­κό λαϊκό και τα­ξι­κό ΟΧΙ στο δη­μο­ψή­φι­σμα, την τα­πει­νω­τι­κή μνη­μο­νια­κή συμ­μόρ­φω­ση της ηγε­σί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, την ανά­δει­ξη της ρήξης με τη ευ­ρω­ζώ­νη και τον ευ­ρω­μο­νό­δρο­μο σε κομ­βι­κό επί­δι­κο, τη διά­σπα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και απε­λευ­θέ­ρω­ση ενός δυ­να­μι­κού με αρι­στε­ρή και ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά, ανα­δει­κνύ­ε­ται ως επι­τα­κτι­κή απαί­τη­ση αλλά και πραγ­μα­τι­κή δυ­να­τό­τη­τα η δια­μόρ­φω­ση ενός με­τώ­που κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων, γύρω από το ΟΧΙ μέχρι τέ­λους, το με­τα­βα­τι­κό πρό­γραμ­μα, τη ρήξη με το χρέος, τα μνη­μό­νια, το ευρώ και την ΕΕ. Ευ­θύ­νη και πρό­κλη­ση για την αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά να συμ­βά­λει απο­φα­σι­στι­κά και κα­τα­λυ­τι­κά σε αυτό.

Ωστό­σο, η από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ να μην προ­χω­ρή­σου­με σε αυτή την ανα­γκαία με­τω­πι­κή πο­λι­τι­κή και εκλο­γι­κή συ­νερ­γα­σία ση­μαί­νει ότι υπάρ­χει κίν­δυ­νος να χαθεί μια ση­μα­ντι­κή ευ­και­ρία να πα­ρέμ­βου­με πιο απο­φα­σι­στι­κά στη δια­μόρ­φω­ση του συ­νο­λι­κού τα­ξι­κού συ­σχε­τι­σμού δύ­να­μης.

Δεν μπο­ρού­με να ακο­λου­θή­σου­με αυτή την κα­τεύ­θυν­ση και δια­λέ­γου­με το δρόμο της πο­λι­τι­κής και εκλο­γι­κής συ­νερ­γα­σί­ας με την Λαϊκή Ενό­τη­τα και άλλα ρι­ζο­σπα­στι­κά αρι­στε­ρά κομ­μά­τια. Η αυ­τό­νο­μη κά­θο­δος της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ σή­με­ρα είναι πίσω και από τις απαι­τή­σεις και τις δυ­να­τό­τη­τες των και­ρών.

Γι’ αυτό το λόγο και πα­ραι­τού­μα­στε από μέλη της ΚΣΕ και του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ

Δεν πι­στεύ­ου­με ότι χω­ρί­ζουν οι δρό­μοι μας. Απλώς δια­λέ­γου­με με δια­φο­ρε­τι­κό τρόπο να ψη­λα­φή­σου­με τις δυ­να­τό­τη­τες επα­να­στα­τι­κής πο­λι­τι­κής μέσα στις ση­με­ρι­νές εκρη­κτι­κές αντι­θέ­σεις. Τι­μού­με και σε­βό­μα­στε όλους τους με­γά­λους κοι­νούς αγώ­νες που δώ­σα­με όλες και όλοι στην κοινή προ­σπά­θεια για μια Αρι­στε­ρά πραγ­μα­τι­κά ανα­τρε­πτι­κή. Και εί­μα­στε βέ­βαιες και βέ­βαιοι ότι θα ξα­να­συ­να­ντη­θού­με στους κοι­νούς αγώ­νες και την κοινή ανα­ζή­τη­ση κοινή ανα­ζή­τη­ση για μία σύγ­χρο­νη επα­να­στα­τι­κή τα­κτι­κή και στρα­τη­γι­κή για έναν άλλο δρόμο σο­σια­λι­στι­κού με­τα­σχη­μα­τι­σμού.

Καλή δύ­να­μη και κα­λούς αγώ­νες συ­ντρό­φισ­σες και σύ­ντρο­φοι

Τα μέλη της Αρι­στε­ρής Ανα­σύν­θε­σης στην ΚΣΕ και το ΠΣΟ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ

Πα­να­γιώ­της Σω­τή­ρης (ΚΣΕ και ΠΣΟ)
Τάσος Βα­σι­λειά­δης (ΚΣΕ και ΠΣΟ)
Ηλίας Κε­φα­λάς (ΚΣΕ και ΠΣΟ)
Χρί­στος Του­λιά­τος (ΠΣΟ)
Σπύ­ρος Δρί­τσας (ΠΣΟ)
Γιώρ­γος Κα­λα­μπό­κας(ΠΣΟ)
Σπύ­ρος Σα­κελ­λα­ρό­που­λος (ΠΣΟ)
Θό­δω­ρος Αλε­ξί­ου (ΠΣΟ)
Πέ­τρος Φύ­τρος(ΠΣΟ)
Στάλη Συ­με­ών (ΠΣΟ)
Γιώρ­γος Λιά­γκος (ΠΣΟ)
Πέ­τρος Γρη­γο­ρί­ου (ΠΣΟ)
Κα­τε­ρί­να Χα­μη­λά­κη (ΠΣΟ)
Νίκος Κω­στό­που­λος (ΠΣΟ)
Νίκος Πα­πα­κα­νά­κης (ΠΣΟ)
Δη­μή­τρης Στα­μά­κος (ΠΣΟ)

Τα μέλη της Αρι­στε­ρής Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Συ­σπεί­ρω­σης στην ΚΣΕ και το ΠΣΟ ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ

Γιώρ­γος Με­λισ­σα­ρό­που­λος (ΚΣΕ και ΠΣΟ)
Δη­μή­τρης Σα­ρα­φια­νός (ΠΣΟ)
Μα­ριάν­να Τσί­χλη(ΠΣΟ)

(συ­νυ­πο­γρά­φει το κεί­με­νο και ο σ. Φώτης Κα­νταρ­τζής πρώην μέλος του ΠΣΟ και της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ που πα­ραι­τή­θη­κε πα­λιό­τε­ρα στη βάση πα­ρό­μοιων δια­φω­νιών)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ