ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Για την Πανελλαδική Συνάντηση του "Κόκκινου Δικτύου"


Η Πανελλαδική συνάντηση οργανώθηκε από το "κόκκινο δίκτυο" στις 4-5 Απρίλη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ασχολήθηκε με τη νέα κα­τά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί μετά τις εκλο­γές και τη συ­γκρό­τη­ση κυ­βέρ­νη­σης «κοι­νω­νι­κής σω­τη­ρί­ας» με­τα­ξύ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ. Πολλές τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση απαντήσεων που πρέ­πει να δο­θούν στους «δα­νει­στές» στην ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, που πιέ­ζουν για έναν δήθεν «έντι­μο συμ­βι­βα­σμό», μια προ­σαρ­μο­γή στις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές, που μπο­ρεί να οδη­γή­σει στην ακύ­ρω­ση το πο­λι­τι­κό σχέ­διο «κυ­βέρ­νη­ση της αρι­στε­ράς», όπως είχε συμ­φω­νη­θεί στο ιδρυ­τι­κό συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Στην συνάντηση αναπτύχθηκε διάλογος σχε­τι­κά με την ανα­γκαία δράση και πα­ρέμ­βα­σή μας σε κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους,όπως η δη­μό­σια υγεία, και σε θέ­μα­τα όπως η αντί­στα­ση στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση γε­νι­κά –και η αντί­στα­ση στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση δη­μό­σιων χώρων ει­δι­κό­τε­ρα - που, ενώ ήταν «ση­μαί­ες» για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τη ρι­ζο­σπα­στι­κή αρι­στε­ρά, σή­με­ρα πιέ­ζο­νται για να μπουν στο πε­ρι­θώ­ριο, κάτω από τη σκο­πι­μό­τη­τα και τους εξα­να­γκα­σμούς της ανα­ζή­τη­σης συμ­βι­βα­σμού με τους ευ­ρω­παϊ­κούς «θε­σμούς». Το γενικό πολιτικό κλίμα που κυριάρχησε στην συνάντηση θα μπορούσε συνθηματικά να περιγραφεί από το σύνθημα: Καμιά θυσία για το χρέος και το ευρώ!

Ομιλίες (video) από την συνάντηση καθώς και περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία εδώ:Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ