ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και κα­τα­λή­ψειςΑναδημοσίευση από την "εποχή"
Του Γιάν­νη Αλμπά­νη
Η ε­βδο­μά­δα ξε­κί­νη­σε με τον κα­λύ­τε­ρο τρό­πο για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και κλεί­νει με τον χει­ρό­τε­ρο. Τη Δευ­τέ­ρα εί­χα­με δη­λα­δή μια λα­μπρή στιγ­μή, ό­ταν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­ντι­πα­ρα­τέ­θη­κε με­τω­πι­κά με το Mega, το Μπο­μπο­λέι­κο και το ό­λον σύ­στη­μα της δια­πλο­κής. Την Πα­ρα­σκευή ό­μως, εί­δα­με τη με­γά­λη υ­πο­χώ­ρη­ση στο θέ­μα της κα­τα­στο­λής των κα­τα­λή­ψεων, που ση­μα­το­δο­τή­θη­κε α­πό τη συ­νέ­ντευ­ξη στον Real FM του συ­ντρό­φου Τσί­πρα. Αν δεν πρό­κει­ται για ά­στο­χες εκ­φρά­σεις του προ­φο­ρι­κού λό­γου, και ό­ντως η α­πό­φα­ση της η­γε­σίας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι να α­πο­στα­σιο­ποιη­θεί α­πό τις διω­κό­με­νες αυ­τή τη στιγ­μή κα­τα­λή­ψεις, τό­τε τό­σο το λαϊκό κί­νη­μα  ό­σο και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα μπουν σε σκλη­ρή δο­κι­μα­σία.

Πρώ­τα α­π’ ό­λα, αν δεν α­να­χαι­τι­στεί τώ­ρα η φα­σί­ζου­σα γραμ­μή της κυ­βέρ­νη­σης στο πε­δίο των ε­λευ­θε­ριών, πο­λύ γρή­γο­ρα η ί­δια η Αρι­στε­ρά θα βρε­θεί σε α­σφυ­κτι­κό κλοιό. Χτες ή­ταν οι με­τα­νά­στες, σή­με­ρα οι α­ναρ­χι­κοί, αύ­ριο οι α­ρι­στε­ροί και οι συν­δι­κα­λι­στές. Χτες έ­πρε­πε να κα­τα­δι­κα­στεί η «βία», σή­με­ρα η «α­νο­μία», αύ­ριο ο «ι­δε­ο­λο­γι­κός εξ­τρε­μι­σμός». Χτες ή­ταν στο στό­χα­στρο η ε­ξέ­γερ­ση, σή­με­ρα η πο­λι­τι­κή α­νυ­πα­κοή, αύ­ριο η ό­ποια  πο­λι­τι­κή δρά­ση ε­να­ντιώ­νε­ται στο Μνη­μό­νιο. Αν η κα­τά­λη­ψη ε­νός ε­γκα­τα­λε­λειμ­μέ­νου κι ε­τοι­μόρ­ρο­που σπι­τιού θεω­ρεί­ται πλέ­ον έ­γκλη­μα κα­θο­σιώ­σεως, δεν θα θεω­ρη­θεί το ί­διο και μια κα­τά­λη­ψη ε­πι­χεί­ρη­σης α­πό α­πλή­ρω­τους ερ­γα­ζό­με­νους ή ε­νός ά­δειου κτι­ρίου α­πό ά­στε­γους; Κι αν κα­τα­δι­κά­ζου­με την «α­νο­μία» (sic) εν γέ­νει, πώς μπο­ρού­με να υ­πε­ρα­σπι­στού­με τα κι­νή­μα­τα «Δεν Πλη­ρώ­νω» ή τις ε­πα­να­συν­δέ­σεις ρεύ­μα­τος στα σπί­τια αυ­τών των  φτω­χο­διά­βο­λων που πα­λεύουν για την ε­πι­βίω­ση; Το έ­χου­με ξα­να­πεί πολ­λές φο­ρές: η υ­πο­χω­ρη­τι­κό­τη­τα α­πέ­να­ντι στις ε­πι­θέ­σεις του τα­ξι­κού α­ντι­πά­λου δεν τον κα­τα­πραΰνει, αλ­λά τον ο­δη­γεί στην α­πο­θρά­συν­ση.  Όποιος παίρ­νει τα λί­γα, θα ζη­τή­σει και τα πε­ρισ­σό­τε­ρα. Ήδη ο Πρε­τε­ντέ­ρης ε­πι­τί­θε­ται στα… τρο­μο­κρα­τι­κά δη­μο­σιεύ­μα­τα του left.gr με στό­χο τη φί­μω­ση της ι­στο­σε­λί­δας. Ένα νέο ι­διώ­νυ­μο αρ­χί­ζει να κά­νει την εμ­φά­νι­σή του.

Πέ­ρα ό­μως α­πό την κε­ντρι­κο­πο­λι­τι­κή α­ντι­πα­ρά­θε­ση με την κυ­βέρ­νη­ση, το να α­φε­θούν οι κα­τα­λή­ψεις στις τύ­χες τους θα δώ­σει ζω­τι­κό χώ­ρο στους φα­σί­στες. Εί­ναι γνω­στό τοις πά­σι ό­τι για με­γά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα η Villa Amalias α­πο­τέ­λε­σε φραγ­μό στην ε­πέ­κτα­ση της φαιάς πα­νού­κλας των κα­τ’ ε­πάγ­γελ­μα κα­τοί­κων του Αγίου Πα­ντε­λεή­μο­να. Η α­νυ­παρ­ξία της θα κά­νει πο­λύ πιο εύ­κο­λη την ε­ξα­γω­γή τής φα­σι­στι­κής τρο­μο­κρα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας σ’ άλ­λες γει­το­νιές του κέ­ντρου. Και ας μην έ­χει κα­νέ­νας την αυ­τα­πά­τη ό­τι η υιο­θέ­τη­ση της χρυ­σαυ­γί­τι­κης ατ­ζέ­ντας α­πό την κυ­βέρ­νη­ση θα κά­νει πε­ριο­ρί­σει τους να­ζί. Η διε­θνής ε­μπει­ρία ε­νι­σχύει την ε­κτί­μη­ση ό­τι θα γί­νουν πιο ε­πι­θε­τι­κοί στο δρό­μο και ο λό­γος τους πιο η­γε­μο­νι­κός στο δη­μό­σιο διά­λο­γο.

Αλλά οι κα­τα­λή­ψεις δεν εί­ναι μό­νο α­ντι­φα­σι­στι­κό α­νά­χω­μα. Αυ­τές κα­θ’ αυ­τές χρή­ζουν υ­πε­ρά­σπι­σης ως χώ­ροι συλ­λο­γι­κό­τη­τας, αυ­τοορ­γά­νω­σης, α­ντιε­μπο­ρευ­μα­τι­κής έκ­φρα­σης. Σε κα­τα­λή­ψεις, στέ­κια και αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νους χώ­ρους παίρ­νει α­νά­σες κοι­νω­νι­κό­τη­τας και βρί­σκει χώ­ρο δη­μιουρ­γι­κής πο­λι­τι­κής δρά­σης έ­νας ο­λό­κλη­ρος κό­σμος, που σε δια­φο­ρε­τι­κή πε­ρί­πτω­ση θα α­σφυ­κτυού­σε στην αλ­λο­τρίω­ση της ε­ξα­το­μί­κευ­σης και του ε­μπο­ρεύ­μα­τος. Γι’ αυ­τό άλ­λω­στε η εμ­βέ­λεια των αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νων στε­κιών ξε­πέ­ρα­σε αυ­τήν του α­ναρ­χι­κού χώ­ρου. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι τα τε­λευ­ταία χρό­νια ο­λοέ­να και πε­ρισ­σό­τε­ροι α­ρι­στε­ροί και α­ρι­στε­ρές ε­μπλέ­κο­νται σε α­νά­λο­γα εγ­χει­ρή­μα­τα.

Έχει λοι­πόν ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ αρ­κε­τούς και (ι­σχυ­ρούς) λό­γους για να στη­ρί­ξει το κί­νη­μα υ­πε­ρά­σπι­σης των κα­τα­λή­ψεων. Ωστό­σο, νο­μί­ζω ό­τι η στά­ση που θα υιο­θε­τή­σει τε­λι­κά ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, θα εί­ναι πιο ση­μα­ντι­κή για τον ί­διο, πα­ρά για το κί­νη­μα. το ο­ποίο ού­τως ή άλ­λως θα υ­πάρ­ξει (έ­στω κι α­πο­δυ­να­μω­μέ­νο), για­τί εκ­φρά­ζει  μια υ­παρ­κτή κοι­νω­νι­κή α­νά­γκη.  Ένας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ φο­βι­σμέ­νος και υ­πο­χω­ρη­τι­κός, έ­νας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που ε­ντέ­λει α­πο­δέ­χε­ται το πλαί­σιο του α­ντι­πά­λου,  ό­χι μό­νο δεν θα μπο­ρέ­σει να διευ­ρυν­θεί, αλ­λά γρή­γο­ρα θα α­πο­λέ­σει τα ε­ρεί­σμα­τά  του στον (κα­θό­λου ευ­κα­τα­φρό­νη­το α­ριθ­μη­τι­κά) κό­σμο της α­ντί­στα­σης. Κυ­ρίως ό­μως θα χά­σει τα ε­ρεί­σμα­τά του στις καρ­διές των χι­λιά­δων α­ρι­στε­ρών, που εί­δαν στην υ­πό­θε­σή του την πιο με­γά­λη ελ­πί­δα των τε­λευ­ταίων δε­κα­ε­τιών.

5 σχόλια :

 1. Πρέπει να αντέξουμε την επίθεση και να μην υποχωρήσουμε, προβοκάτσιες όπως η χθεσινή στα γραφεία της νδ είναι χαρακτηριστικές μέχρι που μπορούν να φτάσουν για να πωλώσουν το πράγμα.

  Αν υποχωρήσουμε τώρα, θα υποχωρούμε συνέχεια μετά, από τη διαφθορά μέχρι τους "εργολάβους" και από τα εργασιακά δικαιώματα μέχρι την καταλήστευση του εθνικού πλούτου.

  Η καταδίκη των καταλήψεων θα γίνει η πρόβα τζενεράλε για να γίνουμε το νέο πασοκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ,απολύτως.
  Ο στόχος των διωκτικών αρχών είναι η "κυριαρχία" της Χρυσής Αυγής, στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.
  Θα δούμε τι θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα διαπιστευτηρια τα εχει δωσει εδω και καιρο ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχιζει να τα δινει καθημερινα...
  Σοιμπλε... λεσχη BROOKINS κλπ...
  ΥΓ Αληθεια ΕΟΣ γιατι δεν δημοσιευεις ΟΛΟΚΛΗΡΗ την
  συνεντευξη Τσιπρα στην DEUTSCHE WELLE να θαυμασουμε ολοι ποσο "αριστερα" ειναι ο ΣΥΡΙΖΑ ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. το μονοπώλιο κράτος και παρακράτους στο κοινωνικό πεδίο της γειτονιάς , σαν χώρο αναπαραγωγής , είναι κομμάτι της καταστολής . Έχει περιεχόμενο , ιδεολογικό , άμεσο " δώρου " στην ΧΑ , κλπ

  είναι συμπλήρωμα του εκβιασμού πάνω στην κινεζοποίηση και τους θεσμούς της . Ότι ισχύει για τις καταλήψεις και την υπεράσπιση τους ( δεν λέει και κάτι η απογείωση τους σαν αντικαπιταλιστικά κάστρα , χωρίς αυτό να είναι ίσες αποστάσεις ) ισχύει και με την υπεύθυνη γραμμή στα θέματα του μνημονίου - δανειστές - ευρώ κλπ . Κάθε υποχώρηση σε φέρνει όλο και πιο ηγεμονευόμενο .

  δεν νομίζω ο Σόιμπλε να είπε σήμερα στον Τσίπρα για της Β Αμαλία , ούτε είναι κάποιος που " μπορεί να το πείσεις " όπως είπε ο Τσίπρας .

  Οι ταξικές και ιμπεριαλιστικές σχέσεις εντός ΟΝΕ και ΕΕ , δεν είναι θέμα στενομυαλιάς .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο στόχος τους είναι να διασπάσουν την "ιδιόμορφη" συμμαχία των συντηρητικών μικροαστικών στρωμάτων με τα ριζοσπαστικά τμήματα της νεολαίας και των εξαθλιωμένων εργατών που εκφράστηκε μέσω του Σύριζα στις τελευταίες εκλογές, κάτι εντελώς συγκυριακό. Οι "ηγεσία" του Σύριζα θα είναι "αριστερή" ή "δεξιά" αναλόγως με το αν νικάει στις πλατείες και στους δρόμους η "αριστερή" ή η "δεξιά" γραμμή. Εάν ο φαήλος και σία καταφέρει να κάνει το Σύριζα να πάψει να υποστηρίζει τους "κουκουλοφόρους", όπως τους αποκαλεί, η ήττα όλων μας θα γίνει μεγαλύτερη, Και αν ο Σύριζα συντηρητικοποιηθεί θα χάσει και τους μικροαστούς και τη ριζοσπαστική νεολαία, θα τα χάσει όλα. όμως ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δεν θα κερδίσουν άλλοι "πόλοι" της αριστεράς, ας μη χαίρονται και πανυγηρίζουν με κάθε δεξιά κωλοτούμπα του Τσίπρα, γιατί η ήττα αυτή θα είναι συντριπτική. Ας περιμένουμε το Ράιχσταγκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ