ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

Για τον ε­νιαίο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και το ρό­λο της Α­ΚΟ­Α


Αναδημοσίευση από την "εποχή"

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πε­ρα­σμέ­νο σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο η συ­νε­δρία­ση της Πα­νελ­λα­δι­κής Συ­ντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής της Α­ΚΟ­Α, που εί­χε ως κύ­ριο θέ­μα τις διερ­γα­σίες στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και την πρό­τα­ση για τον με­τα­σχη­μα­τι­σμό του σε ε­νιαίο πο­λι­τι­κό φο­ρέα. Τα μέ­λη του ορ­γά­νου υ­περ­ψή­φι­σαν την πρό­τα­ση, ε­νώ τέ­θη­καν σε ψη­φο­φο­ρία μια σει­ρά α­πό τρο­πο­λο­γίες για το ρό­λο της Α­ΚΟ­Α, τη λει­τουρ­γία της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ο­μά­δας, τα α­ρι­στε­ρά μέ­σα μα­ζι­κής ε­νη­μέ­ρω­σης κ.λ.π. Ταυ­τό­χρο­να, με­γά­λο μέ­ρος της διή­με­ρης συ­ζή­τη­σης α­φιε­ρώ­θη­κε στα α­νοι­χτά μέ­τω­πα πά­λης και τη συμ­βο­λή της Α­ΚΟ­Α σε αυ­τά. Για πα­ρά­δειγ­μα, έ­γι­νε συ­ζή­τη­ση για τη φο­ρο­λη­στεία, το ξε­πού­λη­μα της δη­μό­σιας πε­ριου­σίας, τα αυ­τό­νο­μα δί­κτυα αλ­λη­λεγ­γύης κ.λ.π. Στη διάρ­κεια της συ­νε­δρία­σης α­πο­φα­σί­στη­κε η πραγ­μα­το­ποίη­ση ει­δι­κής η­με­ρί­δας για τα ζη­τή­μα­τα της α­ρι­στε­ράς στη μνή­μη του Γιάν­νη Μπα­νιά.

Ομό­φω­να ψη­φί­στη­κε η πρό­τα­ση για τον ε­νιαίο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που σύμ­φω­να με τα μέ­λη του ορ­γά­νου θα πρέ­πει να λει­τουρ­γεί δη­μο­κρα­τι­κά, πλου­ρα­λι­στι­κά, με κα­το­χυ­ρω­μέ­νη την ύ­παρ­ξη των δια­φο­ρε­τι­κών ρευ­μά­των ι­δεών. Στη διάρ­κεια της συ­νε­δρία­σης πολ­λά μέ­λη της ΠΣΕ με­τέ­φε­ραν ε­μπει­ρίες α­πό τις πε­ριο­χές τους, ε­στιά­ζο­ντας το εν­δια­φέ­ρον τους σε ζη­τή­μα­τα λει­τουρ­γίας τη νέα πε­ρίο­δο, στο ρό­λο των με­λών, στην α­νά­γκη ου­σια­στι­κών πο­λι­τι­κών δια­δι­κα­σιών. Ομό­φω­να, ε­πί­σης, ψη­φί­στη­κε η πρό­τα­ση πραγ­μα­το­ποίη­σης πα­νελ­λα­δι­κής συν­διά­σκε­ψης της Α­ΚΟ­Α πριν α­πό τη συν­διά­σκε­ψη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ώ­στε να α­πο­φα­σι­στεί με συλ­λο­γι­κό τρό­πο η συμ­βο­λή της ορ­γά­νω­σης σε αυ­τή την πο­ρεία.

Η ι­διαί­τε­ρη συμ­βο­λή της Α­ΚΟ­Α

Στε­λέ­χη της ορ­γά­νω­σης τό­νι­ζαν ό­τι «η Α­ΚΟ­Α στην πο­ρεία προς τον ε­νιαίο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα προ­χω­ρή­σει με την ι­δε­ο­λο­γι­κή της προί­κα. Με το α­ντα­γω­νι­στι­κό ως προς τον κα­πι­τα­λι­σμό, πο­λι­τι­κό σχέ­διο, με το α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό ό­ρα­μα του σο­σια­λι­σμού με ε­λευ­θε­ρία και δη­μο­κρα­τία, με την υ­πε­ρά­σπι­ση της κομ­μου­νι­στι­κής ι­δέ­ας, με τις α­ξίες της αλ­λη­λεγ­γύης, με τη διε­θνι­στι­κή α­ντί­λη­ψη, με την πά­λη κα­τά του ρα­τσι­σμού και των δια­κρί­σεων σε ό­λα τα ε­πί­πε­δα, με την προ­βο­λή των ι­δεών του φε­μι­νι­σμού και της ρι­ζο­σπα­στι­κής οι­κο­λο­γίας».

 Η Α­ΚΟ­Α, σύμ­φω­να με την α­πό­φα­ση κα­τά τη διάρ­κεια της με­τα­βα­τι­κής πε­ριό­δου και μέ­χρι το ι­δρυ­τι­κό συ­νέ­δριο του ε­νιαίου ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα συ­νε­χί­σει την πο­λι­τι­κή της λει­τουρ­γία, α­να­βαθ­μί­ζο­ντας τις ορ­γα­νω­τι­κές της δυ­να­τό­τη­τες, εμ­βα­θύ­νο­ντας τις πο­λι­τι­κές και ι­δε­ο­λο­γι­κές της ε­πε­ξερ­γα­σίες, ώ­στε να ε­νι­σχύ­σει τις προϋπο­θέ­σεις που χρειά­ζο­νται για να παί­ξει κα­θο­ρι­στι­κό ρό­λο στο με­τα­σχη­μα­τι­σμό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σε ε­νιαίο πο­λι­τι­κό φο­ρέα.

Στη συ­νε­δρία­ση συ­ζη­τή­θη­κε, ε­πί­σης, η α­νά­γκη στε­νής συ­νεν­νό­η­σης και συ­νερ­γα­σίας με τις δυ­νά­μεις της Α­ΝΑ­ΣΑ, αλ­λά και με άλ­λες α­νέ­ντα­χτες ή και ορ­γα­νω­μέ­νες δυ­νά­μεις, που συ­γκλί­νουν σε βα­σι­κές αρ­χές σε αυ­τή την πο­ρεία. Ήδη, μά­λι­στα, η Γραμ­μα­τεία της ορ­γά­νω­σης, με βά­ση την α­πό­φα­ση της ΠΣΕ, προ­χω­ρά σε ε­πα­φές, ε­νώ ει­δι­κή μέ­ρι­μνα θα υ­πάρ­ξει για έ­να ευ­ρύ φά­σμα αν­θρώ­πι­νου δυ­να­μι­κού που ε­δώ και χρό­νια κι­νεί­ται στο ί­διο ι­δε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κό ρεύ­μα με αυ­τό της Α­ΚΟ­Α.

Στη συ­νε­δρία­ση έ­γι­νε με­γά­λη συ­ζή­τη­ση για τις α­νοι­χτές συ­νε­λεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και δια­τυ­πώ­θη­καν προ­τά­σεις, ώ­στε, η α­να­γκαία εγ­γρα­φή νέων με­λών να συν­δυα­στεί με την με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή ε­νερ­γο­ποίη­ση ό­λου αυ­τού του κό­σμου που για πρώ­τη, εν­δε­χο­μέ­νως, φο­ρά, προ­σεγ­γί­ζει με ορ­γα­νω­μέ­νο τρό­πο τη ρι­ζο­σπα­στι­κή α­ρι­στε­ρά.

Τέ­λος, συ­ζη­τή­θη­κε η λει­τουρ­γία της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ο­μά­δας και δια­τυ­πώ­θη­καν προ­τά­σεις α­πό βου­λευ­τές – μέ­λη της Α­ΚΟ­Α, που α­φο­ρού­σαν τη χρη­μα­το­δό­τη­ση. Για πα­ρά­δειγ­μα προ­τά­θη­κε η δη­μιουρ­γία τα­μείου για κοι­νω­νι­κό σκο­πό, ό­πως η δη­μιουρ­γία και η στή­ρι­ξη σπι­τιών αλ­λη­λεγ­γύης

2 σχόλια :

 1. Μπορεί κανείς να πει ποιοι είναι οι βουλευτές της ΑΚΟΑ;
  Ακόμα, συζητήθηκε καθόλου το ζήτημα της διάλυσης της συνιστώσας αυτής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)
  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ (ΣΕΡΡΕΣ)
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
  ΝΑΙ, ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ