ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ!
Αγωνιζόμαστε για την "ΣΥσπείρωση της ΡΙΖοσπαστικής Αριστεράς" στην κατεύθυνση της κοινής δράσης στους μαζικούς χώρους και τα κοινωνικά κινήματα, και παράλληλα για την πολιτική της συγκρότηση σε ένα ενιαίο αμεσοδημοκρατικό πολιτικό φορέα

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Τα κόκκινα κεράσια ξανάρχονται...

Ο Λένιν ρωτάει: «Λοιπόν, πως τα περνάτε στον καπιταλισμό;»
Αναδημοσίευση από την "εποχή"
του Δη­μή­τρη Γκι­βί­ση

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βο­η­μίας και Μο­ρα­βίας (KSÈM), το μο­να­δι­κό α­πό τα πρώην κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα του α­να­το­λι­κού μπλοκ που έ­χει α­κό­μα τη λέ­ξη «κομ­μου­νι­στι­κό» στον τίτ­λο του -πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι άλ­λα­ξε το πρό­γραμ­μά του για να ται­ριά­ζει με τους νό­μους που θε­σπί­στη­καν με­τά το 1989- εί­ναι ο με­γά­λος νι­κη­τής των πε­ρι­φε­ρεια­κών ε­κλο­γών στην Τσε­χία. Το KSÈM έ­φτα­σε στο 20,4%, που εί­ναι το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό του α­πό την ε­πο­χή της βε­λού­δι­νης ε­πα­νά­στα­σης, και έ­τσι μα­ζί με τους σο­σιαλ­δη­μο­κρά­τες που πή­ραν 23,6% αλ­λά έ­χα­σαν 13 μο­νά­δες α­πό το 2008 κυ­ρίως λό­γω των σκαν­δά­λων δια­φθο­ράς, έ­χουν τις 11 α­πό τις 13 πε­ρι­φέ­ρειες. Να ση­μειω­θεί, ό­τι και στις πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό τις υ­πό­λοι­πες 14 πε­ρι­φέ­ρειες που γί­νο­νταν, χτες Σάβ­βα­το, o δεύ­τε­ρος γύ­ρος, οι υ­πο­ψή­φιοι του KSÈM προ­η­γού­νταν, με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρο πα­ρά­δειγ­μα αυ­τήν της Πρά­γας.


Ο ητ­τη­μέ­νος των ε­κλο­γών εί­ναι το ODS του πρω­θυ­πουρ­γού Πε­τρ Νέ­τσας, το με­γα­λύ­τε­ρο κόμ­μα του κε­ντρο­δε­ξιού κυ­βερ­νη­τι­κού συ­να­σπι­σμού που κέρ­δι­σε μό­νο μία πε­ρι­φέ­ρεια παίρ­νο­ντας 12%. Πο­λι­τι­κοί α­να­λυ­τές ε­κτι­μούν ό­τι τα ε­κλο­γι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα α­πο­τυ­πώ­νουν την έ­ντο­νη κοι­νω­νι­κή δυ­σα­ρέ­σκεια α­πό την πο­λι­τι­κή της σκλη­ρής λι­τό­τη­τας, των αυ­ξή­σεων στους φό­ρους και των πε­ρι­κο­πών των κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών, που ε­πι­βάλ­λο­νται με στό­χο τη μείω­ση του ελ­λείμ­μα­τος κά­τω α­πό το 3% του Α­ΕΠ μέ­χρι το 2013. Ωστό­σο, οι δη­μο­σιο­νο­μι­κοί στό­χοι φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι δύ­σκο­λο να ε­πι­τευχ­θούν ε­πει­δή η χώ­ρα έ­χει βυ­θι­στεί σε ύ­φε­ση, η οι­κο­νο­μία συρ­ρι­κνώ­νε­ται, οι ε­πεν­δύ­σεις δεν έρ­χο­νται και τα έ­σο­δα υ­στε­ρούν κα­τά πο­λύ α­πό τα α­να­με­νό­με­να λό­γω της χα­μη­λής κα­τα­να­λω­τι­κής ζή­τη­σης. Το Σε­πτέμ­βριο, ο Νέ­τσας δεν κα­τά­φε­ρε να πε­ρά­σει έ­να νέο σκλη­ρό φο­ρο­λο­γι­κό νο­μο­σχέ­διο που ή­θε­λε, λό­γω της άρ­νη­σης έ­ξι βου­λευ­τών του ODS να το ψη­φί­σουν. Η κυ­βερ­νη­τι­κή κρί­ση ε­πι­δει­νώ­θη­κε πρό­σφα­τα και α­πό την ο­μά­δα των βου­λευ­τών που πρό­σκει­νται στον τσέ­χο πρό­ε­δρο Βά­τσλαβ Κλά­ους, τον ι­δρυ­τή του ODS που έ­χει γί­νει ά­σπον­δος εχ­θρός του Νέ­τσας, οι ο­ποίοι α­πέρ­ρι­ψαν το σχέ­διο με­ταρ­ρύθ­μι­σης του συ­ντα­ξιο­δο­τι­κού συ­στή­μα­τος. Ο Κλά­ους έ­χει χα­ρα­κτη­ρί­σει τα μέ­τρα λι­τό­τη­τας ως μια οι­κο­νο­μι­κή αυ­το­κτο­νία, ε­νώ η πο­λι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή κρί­ση κά­νουν ό­λο και πι­θα­νό­τε­ρο το εν­δε­χό­με­νο ο εύ­θραυ­στος κυ­βερ­νη­τι­κός συ­να­σπι­σμός να μην ε­ξα­σφα­λί­σει ψή­φο ε­μπι­στο­σύ­νης στο α­μέ­σως προ­σε­χές διά­στη­μα, γε­γο­νός που θα ο­δη­γή­σει σε πρόω­ρες ε­κλο­γές.

Να ση­μειω­θεί, ό­τι το KSÈM εί­ναι πα­ρα­τη­ρη­τής στο Κόμ­μα της Ευ­ρω­παϊκής Αρι­στε­ράς και μέ­λος στην GUE/NGL. Το 2008 η Γε­ρου­σία της Τσε­χι­κής Δη­μο­κρα­τίας ζή­τη­σε α­πό το Ανώ­τα­το Δι­κα­στή­ριο τη διά­λυ­σή του, με τη δι­καιο­λο­γία ό­τι το πρό­γραμ­μά του δεν α­πο­κη­ρύσ­σει τη βία ως μέ­σο για την ε­πί­τευ­ξη της κοι­νω­νι­κής αλ­λα­γής, κα­θώς και ό­τι υιο­θε­τεί το Κομ­μου­νι­στι­κό Μα­νι­φέ­στο του Μαρξ. Τε­λι­κά, λό­γω των διε­θνών α­ντι­δρά­σεων το κόμ­μα γλύ­τω­σε, αλ­λά την πλή­ρω­σε η νε­ο­λαία του, που τέ­θη­κε ε­κτός νό­μου ε­ξαι­τίας μιας α­να­φο­ράς στο πρό­γραμ­μά της για την α­να­γκαιό­τη­τα α­ντι­κα­τά­στα­σης της α­το­μι­κής ι­διο­κτη­σίας στα μέ­σα πα­ρα­γω­γής α­πό την κοι­νω­νι­κή ι­διο­κτη­σία. Ωστό­σο, ο κίν­δυ­νος δεν έ­χει ε­ξα­λει­φθεί, α­φού συ­χνά πολ­λά στε­λέ­χη του κυ­βερ­νη­τι­κού συ­να­σπι­σμού ε­ξα­κο­λου­θούν να ε­πι­ζη­τούν την α­πα­γό­ρευ­ση του KSÈM, του μο­να­δι­κού κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος στον κό­σμο που δεν έ­χει σή­μα το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο, α­φού το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο στην Τσε­χία εί­ναι α­πα­γο­ρευ­μέ­νο. Σή­μα του εί­ναι δύο κόκ­κι­να κε­ρά­σια, που πα­ρα­πέ­μπουν σε έ­να γαλ­λι­κό ε­πα­να­στα­τι­κό ποίη­μα α­πό την πε­ρίο­δο της Πα­ρι­σι­νής Κομ­μού­νας.


6 σχόλια :

 1. Αν τώρα, ως αντιπολίτευση παίρνουν 20,4 στην καλύτερή τους, αναρωτιέμαι τι ποσοστά είχαν όταν κυβερνάγανε δικτατορικά. 4%-5% ίσως; Δεν είναι περίεργο που ξηλώθηκαν εν μία νυκτί. Ποτέ πιά φασισμός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κάνεις λάθος.
  Το κομμουνιστικό κίνημα την Τσεχοσλοβακία ήταν πάντοτε ισχυρό, δεδομένης και της μεγάλης βιομηχανίας που είχε και προπολεμικά και μαζευόταν το προλεταριάτο.
  Το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας μεταπολεμικά ήταν το ΚΚ που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό μελών ανά κατοίκους σε όλη τη Γη (Between May 1945 and May 1946, KSČ membership grew from 27,000 to over 1.1 million.)http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia_%281945%E2%80%931948%29.
  (ΥΓ.Ας τα βλέπει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ).
  Το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας είναι το κόμμα που πήρε το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό που έχει πάρει KK ποτέ, 38,1%.
  :http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_parliamentary_election,_1946.
  Τέλος, ο Σοβιετικός στρατός που απελευθέρωσε την Τσεχοσλοβακία από το Ναζισμό είχε φύγει ήδη από το 1945 από τη χώρα.
  Το πώς εξελίχτηκε η κατάσταση μετά είναι άλλο ζήτημα, και ένδειξη του ότι κάτι θετικό μπορεί να μετατραπεί στο ακριβώς αντίθετό του. Ήθελα απλώς να δείξω ότι οι ρίζες του κομμουνισμού στη χώρα αυτή είναι ισχυρότατες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ειλικρινά έχω βαρεθεί την αστικογενής προαπγάνδα περί δικτατορίας. Σε περιόδους όξυνσης της ταξικής πάλης και ειδικότερα όταν οικοδομείς σοσιαλισμό γίνεται να αφήσεις τις εκμεταλέυτριες τάξεις στο ίδιο πλαίσιο. Για να υπάρξει πλέρια σοσιαλιστική δημοκρατία, θα πρέπει να αποτιναχθεί με όλα τα μέσα το δικτατορικό καθεστώς της αστικής τάξης και της δήθεν κοινοβουλευτικής "δημοκρατίας". Έλεος πια με τους πασιφιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ήταν και προπολεμικά ένα από τα ισχυρά τμήματα της Κομιντέρν. Βέβαια η μονοκομματική εξουσία υπό τις πιέσεις της ΕΣΣΔ ήταν λάθος, αλλά το ΚΚΤ ήταν πολύ μαζικό κόμμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εχω ειλικρινά βαρεθεί να ακούω για ελευθερίες, ατομικά δικαιώματα, εκλογές και άλλες τέτοιες αστικές παπαριές! Εμπρός λοιπόν, να χτίσουμε την πλέρια σοσιαλιστική δημοκρατία!
  Μ'αυτούς που διαφωνούν τί θα κάνουμε; Τους πιό φωνακλάδες θα πρέπει να τους απομονώσουμε. Φυλακή, εξορία είναι καλές και δοκιμασμένες λύσεις, μόνο που έτσι θα τους κάνεις ηρωες. Το καλύτερο και απλούστερο είναι η δολοφονία. Γιατί να τρέφει π εργάτης τους πράκτορες του καπιταλισμού; Έτσι θα τρομοκρατηθούν και οι άλλοι και θα λουφάξουν. Βέβαια μπορεί να την δούν να κατεβούν στους δρόμους. Αυτό βασικά είναι καλό γιατι έτσι θα τους φάμε μαζεμένους (έχει ξαναγίνει: Βουδαπέστη, Πράγα, Βαρσοβία, Βερολίνο κλπ. - και πάντα με επιτυχία). Όσους κρύβονται θα τους ανακαλύψουμε (με τα σωστά βασανιστήρια όλοι μιλάνε στο τέλος!) Και φυσικά θα κλείσουμε τα σύνορα για να μην αδειάσει η χώρα. Μετά με το σωστό μείγμα τρομοκρατίας και προπαγάνδας θα αφιερωθούμε στο χτίσιμο του σοσιαλισμού. Και μετά θα μας κρεμάσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


ΑΛΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ